Adatvédelmi tájékoztató

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő adatai:

Név: Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület

Adószám: 18866173-1-17

Képviseli: Szabó Loránd

Székhely: 7200 Dombóvár, Kórház u. 120.

Weblapok: kaposhegyhatinap.hu, https://www.facebook.com/kaposhegyhatinaturpark

Telefon: +36 20 369 7400

E-mail: [email protected]

Az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi a weboldalon szereplő információk kapcsán:

– 9499 – M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az egyesület tevékenységi köreivel összefüggésben az alábbi célból kezeli a személyes adatokat:

szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás, marketing

Adatkezelésünk jogalapja: Társaságunk a személyes adatokat elsősorban az Érintettel kötött szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg Társaságunk, mint Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése alapján kezeli. A felsoroltakon túl az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges lehet, illetve az adatkezelés alapulhat törvényi kötelezettségen, illetve közérdeken. Ritkán előfordul hozzájárulás jogalap alkalmazása is.

Adatkezelő: aki dönt az adatok kezelése kapcsán.

Adatfeldolgozó: aki döntést nem hozhat, tevékenységét az adatkezelő utasításai alapján végzi.

Tájékoztatjuk, hogy Önt az alábbi jogok illetik személyes adatai kapcsán:

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

az adat kezelésének korlátozása;

a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy ún. adathordozhatósághoz való jog

tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Adatok őrzési ideje:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év

A weboldal látogatása során a cookiek kapcsán adatőrzési idő: a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Jogorvoslati lehetőség

Keresse fel egyesületünket személyes adataival kapcsolatos problémája esetén, éljen panaszával a fent megadott elérhetőségeinken.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok sértésével, biztonságával foglalkozó hatóság(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: [email protected]). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html