„Zöld Forrás” pályázat

2010. évi nyertes „Zöld Forrás” pályázatunk szakmai tartalma

A megpályázott program, tevékenység célja, részletes leírása az alábbi szempontok alapos, egyben lényegre törő kifejtésével.

A program/tevékenység által megoldani/kezelni kívánt környezetvédelmi probléma ismertetése és a program céljának leírása.

A program keretén belül tudatosítani szeretnénk az emberekben a természet védelmének fontosságát, így megakadályozhatjuk a terület hanyatlását. Fenntarthatjuk a terület állapotát fejlesztéseink megvalósításával.

Szeretnénk bevonni azokat a területeket, melyek kiemelt odafigyelést igényelnek. Lehetőséget biztosítunk azok számára, akik a kutatási és feltérképezési munkát szeretnék megismerni. Közben szakmai tapasztalatokra tehetnek szert. Az idei évet kiemelten az ifjú generáció oktatására és nevelésére fordítjuk.

Programunk elemei igazodnak a város ,,2010. a Konda-völgy éve” természetvédelmi sorozathoz. Dombóvár Város Önkormányzata ezért megbízta egyesületünket, hogy hajtsa végre a tervezett célokat. Projektelemeink a környezet megóvására a sokféleség megőrzésére, a helyi természetvédelmi területekhez kapcsolódó nem védett területek megismerésére, a feltárt értékek rögzítésére, az értékek előadás formájában történő közreadására irányulnak. További célunk, hogy már óvodás kortól a természet szeretetére, megismerésére, annak fontosságára kívánjuk nevelni a fiatalságot. Szakmai terepmunkáink nemcsak az előzőekben felsoroltak miatt fontosak, hanem az egészséges életmódot is elősegítik. Alapot adnak a további természettudatos gondolkodás megformázásában. A dombóvári kistérség ez irányú figyelmét és mozgalmát is szeretnénk elindítani előadás sorozatunkkal és programjainkkal.

A tevékenység célcsoportja(i), aki(k)nek szól a projekt.

A tevékenységgel elsősorban az általános-és középiskolás csoportoknak szól, de Dombóvár teljes lakossága, a dombóvári kistérségből érdeklődőknek, a városba érkező turistáknak, a külföldi látogatóknak szolgál kellemes időtöltéssel, hasznos tudnivalók, érdekességek megismerésével.

A 2010. más szempontból is fontos a város számára. Az idén 40 éves városunk, annak ünnepi sorozatán belül testvérvárosaink is nagyszámú létszámmal képviseltetik magukat. A vendégek programjában is szerep jut a projektterület megtekintésére.

A probléma megoldásának fontossága, jelentősége az adott közösség (helyi, regionális, országos, nemzetközi szint) számára.

A program eredményesen szolgálja az ifjúság természet szeretetére történő nevelést. A Kis-Konda-patak völgye, mint regionális jelentőségű ökológiai folyosó és helyi jelentőségű természetvédelmi terület gazdag természeti és kultúrtörténeti örökségének helyszíne.

Ökológiai funkció: A Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként Külső-Somogy mezőgazdasági területei között az északi (Koppány mente, Gyulaji erdő) és a déli (Kapos völgye, Zselic, Völgység) nagyobb összefüggő, természetszerű foltok között teremti meg az ökológiai kapcsolatokat (regionális szintű ökológiai folyosó).

Környezetvédelmi funkció: A környezetminőség szempontjából kiemelkedő fontosságú a nagy, összefüggő zöldterület különböző ,,környezeti szolgáltatása”.

Településképi szerep: Jelentős a városon keresztülhúzódó zöldfelület településképben betöltött pozitív szerepe.

Turisztikai-rekreációs funkció: Jellemzően az első funkcióból adódóan kiemelkedő a terület turisztikai-rekreációs potenciája, amely napjainkban kezd felértékelődni.

Oktatási, nevelési funkció: Az előző funkcióhoz kapcsolódóan a jövőben nagyobb lehet a terület környezeti oktatásban, nevelésben betöltött szerepe. A Kis-Konda-patak és völgye teljes szakasza mentén megmaradt többé-kevésbé folyamatos jellegű ökológiai folyosó, amely a zavaró tényezők ellenére működik, országos szinten is igen ritka adottság, amelynek megőrzése kiemelkedően fontos a város és az Egyesület számára is.

A megpályázott program, tevékenység célja, részletes leírása az alábbi szempontok alapos, egyben lényegre törő kifejtésével.

A projekt szakmai előzményei. Korábbi években támogatott pályázat(ok) megvalósulásáról, a kapott támogatás eredményességéről szóló rövid összefoglaló annak bemutatásával, hogy a jelenlegi probléma kezelését, vagy megoldását célzó tevékenység csupán megismétli, fenntartja, vagy továbbfejleszti a korábbi tevékenységet.

A KVVM forrásból támogatott projekteken kívüli programokat is szükséges ismertetni!

A szakmai előzményeket akkor is kérjük ismertetni, ha korábban erre a pályázó nem kapott támogatást!

Figyelemmel kell lenni arra a jogszabályi előírásra, mely szerint egy program egy előirányzatból csak egy alkalommal támogatható!

2004-ben, mint természetet szerető magánszemélyek aktívan részt vettünk a ,,Jam tanösvény” kialakításában. Ebben az évben alkotta meg az önkormányzat helyi természetvédelmi rendeletét, melynek aktív segítői, előkészítői voltunk.

2005-ben szerveződtünk természetőr csoporttá. 40 fő vizsgázott természetőr felügyelte és vett részt a természetvédelmi területek fejlesztésben.

Minden évben pályázatot nyújtunk be a ,,Parlagfűmentes Magyarországért” mozgalom keretén belül a természetvédelmi területek parlagfű mentesítésére. Két alkalommal kaptunk támogatást. Idén a Nemzeti Diverzifikációs Programra pályázunk, helyi védett épület környezetének fejlesztése, kialakítása tárgyában.

A képviselő testület által biztosított Civil keret természetvédelmi, környezetvédelmi keret terhére elkülönített összegből a bemutató termünket és az épület állagmegóvási munkáit végeztük el.

2009-ben együttműködési megállapodás alapján a Tolna Megyei közgyűléstől pályázat útján 50 db komposztládára kaptunk támogatást kistérségi komposztálási program népszerűsítésére, a fő pályázó a szekszárdi székhelyű Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány volt. 2009-2010 évben az önkormányzat Civil keretén belül a természetvédelmi bemutató terem fejlesztésén fáradozunk. Fejlesztéseink és munkánk elismeréseként 2006-ban az ,,Év Civil Szervezete” díjjal ismerte el a Civil Tanács munkánkat.

A projekt megvalósításához szükséges szakértelem, a projektben résztvevők által rendelkezésre álló tapasztalatok rövid bemutatása, referenciák ismertetése. ( Rövid leírás ) A projekt főbb résztvevői önéletrajzának csatolása kötelező! (A csatolandó önéletrajzok az adatlap ZFK10A1 sz. mellékleténél találhatók)

A projekt megvalósításához szükséges szakértelem biztosított. A pályázó szervezet elnöke, mint a 2010. a Konda-völgy éve megnevezett felelőse az egyesület megalakulása óta vezeti a tagság szakmai és egyéb tevékenységét. Az országban egyedüli, hogy az önkormányzat Önkormányzati Természetvédelmi Őrt alkalmaz, aki megfelelő szakmai végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik. Egyesületünk tagjai között megtalálható a Duna-Dráva Nemzeti Park Természetvédelmi őre is, aki a Nyugat-Dráva tájegységben végzi feladatait. Tapasztalatokat szereztünk a Tanösvény kialakításában, a helyi természetvédelmi területek élőhely helyreállítási feladataiban. A területeken található nem ex-lege források feltárását és folyamatos működését biztosítjuk. A projektfelelősök széleskörű szakmai gyakorlattal rendelkeznek, ismerik a területek fajgazdagságát, területi ismeretekkel rendelkeznek, foglalkoztak a környezetre veszélyt jelentő károsító tényezők feltárásával és megoldási lehetőségeikkel. Rendszeres előadásokat tartanak az általános és középiskolás csoportok számára. Terepfoglalkozásokon mutatják be a helyi természeti gazdasági történeti értékeket.

A megpályázott program, tevékenység részletes leírása az alábbiakban felsorolt szempontok szerinti minimális tartalommal.

A projekttevékenységek részletes ismertetése. (maximum 3000 karakter)

Projektünk 9 alprojektre épül. Az alprojektek egymáshoz kapcsolódása kívánja biztosítani az általunk elvárt célt.

P-1. A Konda-völgy, mint természetes élőhely védelme: A látogatók és csoportok számára a természetben is biztosítani kívánjuk a megfelelő kultúrérzetet, információs tábláinkon fontos részleteket közölni. Az idő és a rongálók után hagyott nyomok eltüntetése a célunk.

P-2. Az intenzív mezőgazdasági művelés káros hatásainak csökkentése. Tereprendezéssel és a túraösvény alatt áthúzódó átereszek tisztításával a csapadékvíz irányítottan történő elvezetését kívánjuk biztosítani. A tereprendezés egyben előkészítő fázisa is a 4. számú alprojektnek.

P-3. A völgy folytatását képező területek feltárása: A Konda-völgy legismertebb útvonalát évek óta használja az érdeklődő. A mászlonyi és szilfási halastavak meghatározó része a völgy életének, mert 27 halastó befejező tava a Tüskei horgásztó. Ezért vízgazdálkodás, élővilág szempontjából fontos megismerni a tavak környékét, feltérképezni környezetét.

P-4. A völgy nyújtotta gazdasági lehetőségek kihasználása: A mezőgazdasági termelés során a völgy mezőgazdasági művelésű területhez kapcsolódik. Az erózió megakadályozására 300m-es szakaszon energiafűz sövényt telepítünk. A szaporítóanyagot a területet bérlő vállalkozó ajánlja fel. A telepítés, a gyommentesen tartás és az öntözés a projekt része.

P-5. Oktatási programok a Konda völgyében: 5 alkalommal szeretnénk előadást tartani a bemutató termünkben környezetvédelem, természetvédelem tárgyában a következő tematika szerint: – A feltárás eredményeinek feldolgozásáról két alkalommal, Duna-Dráva Nemzeti Parkról, Tolna Megye természeti értékeiről, Zöldjavak felhasználásáról (komposztálás).

P-6. Kistérségi települések természetvédelmi közigazgatási feladatai: A Többcélú Kistérségi Társulás közgyűlésére tervezzük az előadásainkat, melynek helyszínei változók. Első előadás témája: Kistérségi Környezetvédelmi program. Második előadás: a helyi védetté nyilvánításról.

P-7. Konda-völgy természeti értékbank létrehozása, fotó és videó tárház létrehozása: A feltárásról videófilm készítése, a túrák alkalmával legjobb fotót kiérdemlő alkotás fénykép minőségű kép készítése, Dvd lemezek, videókazetták vásárlása, amely az intézmények számára díjmentesen kölcsönözhető lesz.

P-8. A Konda-völgy bemutató bázis és Konda völgyi kiadvány továbbfejlesztése: A 2000 példányban készített Konda-völgyi kiadványt, 500 példányba kerülne a kutatásban feltártakról színes betétlap. A bemutató teremben történő előadások, prezentációk, képfeldolgozások és Dvd írások érdekében technikai eszközök beszerzése is szükséges. A laptopot és projektort a kistérségi előadásokon is használni kívánjuk, valamint térképek és információs táblák szerkesztéséhez is hasznos segítség.

P-9. Rekreációs lehetőségek, túraútvonalak kijelölése: A feltárt területeken a legfontosabb információkat kívánjuk közölni a túrázókkal. Ilyenek: Az útvonal hossza, látnivalók, érdekességek, színes térkép.

A megpályázott program, tevékenység részletes leírása az alábbiakban felsorolt szempontok szerinti minimális tartalommal.

A kérdések megválaszolására egyenként 1500 karakter használható fel.

A feladatmegoldásban, a projekt megvalósításában résztvevő külső csoportok ismertetése a tevékenység, feladat megadásával (pl. lakosság, gazdálkodók, (ön)kormányzati szervek), ha van ilyen.

A feladatmegoldásba önkormányzati dolgozókat, polgárőröket, Magyar Madártani Egyesület tagságát, a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) igazgatóságát, a KvvM szakembereit kívánjuk bevonni.

P-1. Önkormányzati dolgozók, lakosság, Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

P-2. Lakosság, Városi Horgászegyesület, Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

P-3. Öko iskolák, Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja. (MME) DDNP.

P-4. Városi Horgászegyesület, Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

P-5. MME, lakosság, Öko iskolák, Öko óvodák, Polgárőrség, DDNP.

P-6. MME, Kistérségi települések és intézményei, Öko iskolák, DDNP.

P-7. Önkormányzati dolgozók, Öko iskolák, KvvM.

P-8. Öko iskolák, Önkormányzati dolgozók.

P-9. MME, Önkormányzati dolgozók, Metarecz Kft, DDNP.

A projekt végrehajtásával várható konkrét hatás (lokálisan, megyében, régióban, országban, nemzetközileg) és eredmény (számszerűsítve és szövegesen is!) leírása.

A Kis-Konda Patak völgye, mint regionális jelentőségű Ökológiai folyosó és helyi természetvédelmi terület gazdag természeti és kultúrtörténeti örökségének, megőrzésének biztosítása.

A helyi lakosság és várost felkereső turisták környezeti szemléletének kialakítása, fejlesztése.

A helyi és kistérségi lakosság környezeti információkhoz való jutását biztosítja. Lokális eredmények: A természetvédelmi bemutató terem és a Konda-völgye egyre népszerűbb a köztudatban. A bemutató terem 2009. évi bővítését követően 350 fő látogatta meg bemutatótermünket, megelőzve a tervezett túráikat. Számításaink szerint a projektben résztvevő és látogatók száma 600-700 főre tehető 2010. évben.

Elszántan tervezzük annak lehetőségét, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programajánlójába bekerüljünk. Ennek hatására megyei szinten 1500-2000 fő látogatására számítunk.

Regionális szinten tervezzük a Somogyért Egyesülettel a kapcsolatfelvételt, mely jó propagandát jelent a projektterület vonatkozásában, így 1500 fő látogatóra, érdeklődőre számítunk.

Országos szinten szeretnénk a 2000 fő látogatottsági szintet elérni.

Nemzetközi viszonylatban bízunk abban, hogy a Táj Díja pályázat folytán sokan felfigyeltek városunkra és eredményeinkre, 500 külföldi vendégre számítunk. Beleértve a Gunaras fürdőn nyaraló külföldi vendégeket is.

Jó esély van arra, hogy a projektterüket bővítésével sok érdeklődő tart számot programjainkra, azok aktív részese lesz.

A pályázó és tevékenységeinek rövid bemutatása

A kérdések megválaszolására egyenként 1500 karakter használható fel.

Melyek a szervezet tevékenységi körei, mikortól működik?

Szervezetünk 2005 november 6.-án alakult, 2006 március 22.-én vált jogerőssé a bírósági végzésünk. Megalakulásunk előtt természetőr csoportként működtünk, ernyőszervezetünk a Dombóvári Polgárőrség volt. 2005-ben 40 fő tett sikeres természetőr vizsgát, ebből 19 fő alapítótaggal került bejegyzésre egyesületünk a Tolna Megyei Bíróságon.

Szervezetünk célja : Dombóvár város szépítése, meglévő természeti területek és értékeinek védelme, a város értékeinek feltárása, védelme, a védett természeti területek őrzése, a védett természeti területek látogatóinak tájékoztatása, a természetvédelem szabályainak ismertetése, a természetvédelemmel kapcsolatos kiadványok, pályázatok gondozása, szakemberek, illetve szakmai szervezetek bevonásával a város természeti területek, természeti értékekkel kapcsolatos szakmai tervek véleményezése, vagy ennek kezdeményezése.

Tevékenységi köre:

 • kulturális örökség megóvása
 • természetvédelem, állatvédelem
 • környezetvédelem

Az eddigi főbb eredmények bemutatása (a pályázattal kapcsolatos szakmai előzmények pontra adott válaszon túl).

Szerződés keretén belül tagjaink évi két alkalommal segítséget nyújtanak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának (békaháló kihelyezés, békamentés, sérült állatok befogása, beszállítása Pécsre a Misina állatmenhelyre).

2007-2008. évben az egyesület elnöke tagja volt a ,,Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság civil tanácsadó testületének. (Tolna megye képviseletében) 2008-ban az Egyesület a 2007. évi kimagasló tevékenységéért a Civil Tanácstól az ,, Év Civil Szervezete” díjat kapta.

Sikeres programot hajtottunk végre kistérségi szinten a zöld javak felhasználásában 50 db komposztláda került kiosztásra a kistérségi intézményeknek.

2008-ban az önkormányzat és az Egyesület közösen nyújtott be pályázatot az Európa Tanács ,, Táj Díja” pályázatára, ahol a második helyezést értük el.

2010-ben 3 civil szervezet tett javaslatot az önkormányzathoz az elnök személyére a ,,Civil jelvény” elnyerésére. 2008-2009-ben a volt gazdasági vasút állomásának épületében az egyesület kialakította természetvédelmi bemutató termét, mely 2009 november 7.-én került átadásra. Azóta 350 fő látogatta meg kiállításunkat.

Programjaink: Föld napja program szervezése, takarítási világnap szervezése, Hóvirág kommandó szervezése, szakmai kirándulásokon részvétel. Iskolás csoportoknak előadások lebonyolítása a természetőr bázison. Önkormányzati természetvédelmi, környezetvédelmi programjaiban szervezői szerep vállalása. Aktív résztvevői vagyunk a város fásítási és virágosítási programjának.

Mekkora a szervezet tagsága, mik az erősségei (önkéntesek, alkalmazottak, anyagi források, szakmai felkészültség stb.)?

Szervezetünk fiatal, így a tagság bővítése folyamatos. Az alakuló ülésünkön 19 fővel indultunk, mint egyesület, jelenleg a tagság létszáma 35 fő. Erősségnek tekinthetjük, hogy egyesületünkben 2 fő természetvédelmi őr, építészek, pedagógusok, önkormányzati dolgozók, agrár szakemberek, vállalkozók, jogi végzettségűek, mindenféle szakterületről szakmunkások találhatók. Ezzel bármely szakterületen biztosított a hatékony, alapos munka. Ennek köszönhető, hogy az önkormányzat több városi rendezvény szervezésével bízza meg egyesületünket. Programjainkon családtagok, önkéntesek, érdeklődők is jelen vannak.

Anyagi forrásaink: Önkormányzati támogatás, tagdíj, vállalkozók által nyújtott anyagi és nem anyagi támogatás, Szja 1 %-a, növények felajánlása egyesületünk részére (facsemete, egynyári virágpalánta, fűmag) Az idei évben tervezzük először az NCA működési támogatást is igénybe venni, mely keretből biztosítanánk a szakmai kirándulás költségét.

Az egyesület megalakulása óta rentábilis, minden év kezdetén rendelkezünk anyagi kerettel, mely biztosítja a működésünket. Nagyon jó a kapcsolatunk a város intézményeivel, a kistérség vezetőivel. Ezt bizonyítja, hogy számos kistérségi rendezvény helyszíne volt a természetvédelmi bemutató terem és környezete. Vállalkozók felajánlásából tudjuk készíteni a komposztládákat. (un. egyutas raklapból) Megmozdulásainkat sokan figyelemmel kísérik, ez a város vezetése és a lakosság körében egyaránt rangot jelent.

A pályázó és tevékenységeinek rövid bemutatása

A kérdés megválaszolására egyenként 1500 karakter használható fel.

Milyen programjai futnak jelenleg a szervezetnek?

 • Három előadásból álló sorozaton veszünk részt, melynek témája a ,,Megújuló Energia”.
 • A téli időszakban a természetőr bázis környékén szervezett madáretetést végzünk.
 • – A bemutató terem kiállítási anyagának bővítését végezzük (termés, rügy, kőzet, magvak) gyűjteményei készülnek.
 • Szerepet vállaltunk a télbúcsúztató túra kivitelezésében.
 • Lakossági komposztálási program szervezése folyik, helyben komposztládákat készítünk és díjmentesen átadjuk az igénylők részére.
 • Megkezdődtek a bemutató terem felújításának előkészületei.
 • ,,Téli fülőke” túrát szervezünk a Konda-patak völgyébe.
 • Részt veszünk a KEOP-7.3.1.2. ,,Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” c. pályázat szakmai előkészítés és gyakorlati tapasztalatok érvényesítése tárgyában.
 • Civil szervezetként szakmai segítséget nyújtunk az önkormányzatnak és a Városi Horgászegyesületnek a Tüskei horgásztó iszapmentesítési problémájának megoldásában.
 • Folyik a területek kijelölése, melyben az egyesület tagjai 250 db facsemetét ültetnek el a város területére a meglévő csemetekertjükből. Előkészületek folynak 1 db két négyzetméteres sörösdobozból készült napkollektor elkészítésére. Célunk a bemutató terem temperáló fűtése.
 • Szervezési szakaszban van a Somogyi Természetvédelmi Szervezettel történő kapcsolatfelvétel, ők elvinnék a Régióba hírünket.
 • Szakmai kirándulás szervezése folyik a DDNP Béda-Karapancsa területére.